NOTA METODOLÒGICA PER A LA PREPARACIÓ DELS EXÀMENS.

.-Vegeu aquí: ***.

***

Publicat dins de General | Deixa un comentari

TEMA VIII.-EL DOMINI PÚBLIC. MATERIALS COMPLEMENTARIS. ALIENACIÓ DE BÉNS IMMOBLES O DRETS REALS DESAFECTATS A TRAVÉS DE CONCURS PÚBLIC (I) I (II).

I.-

II.-

***

Publicat dins de General | Deixa un comentari

-TEMA VIII.-EL DOMINI PÚBLIC. MATERIALS COMPLEMENTARIS. CAP A LA CONVERGÈNCIA INTERNACIONAL DEL RÈGIM DELS BÉNS PÚBLICS.

.-Vegeu aquí: ***.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

TEMA VIII.-EL DOMINI PÚBLIC. UN POSSIBLE ESQUEMA.

TEMA VIII.-EL DOMINI PÚBLIC. UN POSSIBLE ESQUEMA.

…VIII.1.-CONCEPTE. PROPIETAT PRIVADA VS. DOMINI PÚBLIC. REGULACIÓ CONSTITUCIONAL. LA LLEI 33/2003, DE 3 DE NOVEMBRE, DEL PATRIMONI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

…VIII.2.-ELS PRINCIPIS DEL RÈGIM JURÍDIC DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC : INALIENABILITAT, INEMBARGABILITAT I IMPRESCRIPTIBILITAT.

…VIII.3.-CLASSES I CATEGORIES.

……VIII.3.1.-ELS BÉNS PÚBLICS.

……VIII.3.2.-ELS BÉNS PATRIMONIALS.

……VIII.3.3.-ELS BÉNS COMUNALS.

…VIII.4.-AFECTACIÓ, DESAFECTACIÓ I MUTACIÓ DEMANIAL.

…VIII.5.-POTESTATS ADMINISTRATIVES  I INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ.

……VIII.5.1.-POLICIA DEMANIAL.FACULTATS D’INVESTGACIÓ.

……VIII.5.2.-POTESTAT DE DELIMITACIÓ (« DESLINDE »).

……VIII.5.3.-LA RECUPERACIÓ POSSESSÒRIA D’OFICI.

……VIII.5.4.-EL DESNONAMENT ADMINISTRATIU.

……VIII.5.5.-INVENTARIS, CATÀLEGS I REGISTRES.

…VIII.6.-LA UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC.

……VIII.6.1.-L’ÚS COMÚ GENERAL I L’ÚS COMÚ ESPECIAL. L’ÚS DEL DOMINI PÚBLIC PER L’ADMINISTRACIÓ. LES RESERVES DEMANIALS.

……VIII.6.2.-L’ÚS PRIVATIU. LA CONCESSIÓ DEL DOMINI PÚBLIC.

***

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Tema VII.-La responsabilitat patrimonial. Materials complementaris. Una nota bibliogràfica.

Consulteu aquí: ***.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

TEMA VII.-LA RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA. UN POSSIBLE ESQUEMA.

TEMAVII.-LA RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA. UN POSSIBLE ESQUEMA.

…VII.1.-CONCEPTE I REGULACIÓ VIGENT. ELS ARTS. 32 A 37 DE LA LLEI 40/2015 DE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC.

…VII.2.-L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ASSUMEIX LA INDEMNITZACIÓ EN CAS DE RESPONSABILITAT DELS ALTRES PODERS.

……VII.2.1.-LA RESPONSABILITAT PER ACTES LEGISLATIUS (ARTS. 32.3 A 32.6 DE LA LLEI 40/2015).

……VII.2.2.-LA RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA (ARTS. 32.7 I 32.8 DE LA LLEI 40/2015).

…VII.3.-LA LESIÓ ANTIJURÍDICA. EL DANY EFECTIU, AVALUABLE ECONÒMICAMENT I INDIVIDUALITZAT (ART. 32.2 DE LA LLEI 40/2015).

…VII.4.-LA RELACIÓ DE CAUSALITAT. LA IMPUTACIÓ DEL DANY A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

……VII.4.1.-CONCEPTE.

……VII.4.2.-EL SUPÒSIT ESPECÍFIC DE LA RESPONSABILITAT DE CONTRACTISTES I CONCESSIONARIS DE L’ADMINISTRACIÓ (ART. 32.9 DE LA LLEI 40/2015).

……VII.4.3.-LA RESPONSABILITAT CONCURRENT DE DIVERSES ADMINISTRACIONS (ART. 33 DE LA LLEI 40/2015).

…VII.5.-LA INDEMNITZACIÓ O REPARACIÓ (ART. 34 DE LA LLEI 40/2015).

…VII.6.-PROCEDIMENT.

……VII.6.1.-EL TERMINI. L’ART. 67 DE LA LLEI 39/2015.

……VII.6.2.-PROCEDIMENT GENERAL I PROCEDIMENT ABREUJAT. ARTS. 65, 86.5, 91 I 96 DE LA LLEI 39/2015.

…VII.7.-LA RESPONSABILITAT DE LES AUTORITATS I DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (ARTS. 36 I 37 DE LA LLEI 40/2015).

***

Publicat dins de Respònsabilitat administrativa. Tema VII. | Deixa un comentari

TEMA VI.-L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA.

TEMA VI.-L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA. UN POSSIBLE ESQUEMA.

…VI.1.-CONCEPTE D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA.

…VI.2.-LA DELIMITACIÓ DEL CONTINGUT DE LA PROPIETAT PRIVADA PER LA LEGISLACIÓ I LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA.

…VI.3.-ELS SUBJECTES DE L’EXPROPIACIÓ.

……VI.3.1.-L’ADMINISTRACIÓ EXPROPIANT. EL PROBLEMA DE LES EXPROPIACIONS LEGISLATIVES.

……VI.3.2.-EL BENEFICIARI.

……VI.3.3.-L’EXPROPIAT.

…VI.4.-LA DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA O INTERÈS SOCIAL.

…VI.5.-EL PROCEDIMENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA.

……VI.5.1.-L’ACORD DE NECESSITAT D’OCUPACIÓ.

……VI.5.2.-LA DETERMINACIÓ DE L’APREUAMENT.

……VI.5.3.-PAGAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ.

…VI.6.-L’EXPROPIACIÓ URGENT.

…VI.7.-LA REVERSIÓ.

***

 

Publicat dins de L'expropiació forçosa. Tema 6.- | Deixa un comentari

Tema 5.-Els contractes del sector públic. Materials complementaris. La sorpresa de David.

Vegeu aquí: ***.

***

Publicat dins de Contractes administratius. Tema V.-, General | Deixa un comentari

Tema V.-Els contractes del sector públic. Materials complementaris. Jurisprudència: modificació de contracte i revisió de preus (nota docent)

Vegeu I i II.

Publicat dins de Contractes administratius. Tema V.- | Deixa un comentari

TEMA V.-Esquemes sobre els contractes del sector públic

Vegeu  aquí: ***.

Publicat dins de Contractes administratius. Tema V.- | Deixa un comentari