Llengües i llengua
Blogs de la UAB | De tot una mica en llengües

Posted
21 Desembre 2012 @ 8am

No Comments Yet

** Aprenentatge de llengües **

Marc Europeu Comú de Referència

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR)

Programació per tasques (CNPL)

Material: Catalan for Business

Material: Colloquial Catalan

Material: Curs de nivell A1-A2-B1 de Carme Calduch a la Universitat de Cambridge (enllaç inactiu febrer 2017)

Material: Recull de materials A1 ordenats per temes

Material: Vídeos de lèxic de nivell A2 (família, accions, transports, vida acadèmica)

Material: Gramàtica de nivell Intermedi B2

Material: Català proves 25 anys

L’Alfabet Fonètic Internacional. Símbols amb problemes d’interpretació.

Objectius i continguts, nivell B1 – UIB

Estils d’aprenentatge:

 • Actiu, reflexiu, teòric i pragmàtic: descripció ràpida i reflexió detallada.
 • Visual, auditiu, quinestètic o multimodal: 36 frases per identificar-s’hi o 16 preguntes amb resposta múltiple.
 • Els set estils: Visual (espacial): Prefereix l’ús d’imatges, imatges i comprensió espacial.
  Aural (auditiu-musical): Funciona bé amb l’ús de so i música.
  Verbal (lingüística): Aprèn millor amb l’ús de paraules, tant en la parla i l’escriptura.
  Físic (kinestèsic): Fa servir l’ús del seu cos, les mans i el sentit del tacte.
  Lògica (matemàtica): Prefereix fer servir la lògica, el raonament i sistemes.
  Social (interpersonal): Preferència per aprendre en grups o amb altres persones.                                                 Solitary (intrapersonal): S’estima més treballar sol i utilitzar l’auto-estudi.
 • Diagnòstic del grau d’autonomia, capacitat d’aprenentatge autònom, necessitat del suport del professorat, docència i aprenentatge presencial o virtual… ?? Aquí hi ha un exemple no relacionat només amb llengües.  I aquest exemple és sobre professors. Modes d’autonomia: Formative (self-)assessment as autonomous language learning.

Methodologies and approaches in ELT

English for Academic Purposes and Teacher Training

 


Back to Home