4. A aquest pis li cal una reforma (19-25 d’abril)

Elemental 1 – unitat 3

 • 1.1. Vocabulari. Relacionar verbs de reformes a casa amb imatges.
 • 1.2. Vocabulari. Presentació en imatges de parts de la casa.
 • 1.3. CO. Decidir a/b/c sobre la conversa entre el paleta i la parella d’avis.
 • 1.4. Vocabulari. Relacionar verbs sobre la neteja amb imatges.
 • 1.5. CO. Relacionar monòlegs amb la imatge correcta.
 • 1.6. CL. Completar frases sobre reformes i neteja amb els verbs correctes.
 • 1.7. Gramàtica. Presentació de forma i usos del present de subjuntiu.
  • 1.8. CO i gramàtica. Relacionar desitjos en subjuntiu amb imatges.
 • 1.9. Ortografia. Canvis de consonants en subjuntiu.
 • 1.10. Gramàtica. Relacionar infinitiu amb subjuntiu.
 • 1.11. Gramàtica. Ordenar paraules per construir frases.
 • 1.12. Gramàtica. Completar frases amb verbs en indicatiu o subjuntiu.
 • 1.13. Gramàtica. Completar frases imper. i subj. en la persona adequada.
 • 1.14. Gramàtica. Presentació dels usos de ser i estar.
 • 1.15. Gramàtica. Usos de ser i estar. Reflexió: què indica el verb?
 • 1.16. Gramàtica. Completar frases amb ser o estar.
 • 1.1.7. Gram., voc. i CO. Completar frases amb verbs en subjuntiu i caracter.
 • 1.18. EO. Missatge per millorar un pis. Transformat en exercici de curs.
 • 2.1. Vocabulari (CL i CO). Presentació dels objectes de la cuina.
 • 2.2. Vocabulari. Completar frases amb expressions de lloc a partir d’imatges.
 • 2.3. CO. On van les coses a la cuina? Decidir v/f.
 • 2.4. CO. Relacionar frases amb imatges de coses al seu lloc.
  • 2.5. CL. Decidir frase correcta segons la imatge (potser, segurament).
 • 2.6. Gram. Identificar els complements directes d’acord amb el pronom.
 • 2.7. Gram. Completar una ordre amb el pronom correcte.
 • 2.8. CL. Completar conversa escrita amb les expressions correctes.
 • 2.9. Gramàtica. Identificar el gènere dels estris de cuina.
 • 2.10. Gramàtica. En instruccions d’ordre a casa canviar compl. de singular a plural.
 • 2.11. Gram. comb. pr. CD i lloc davant verb. Triar combinació correcta.
 • 2.12. Gram comb. pr. CD i lloc davant verb. Escriure la combinació correcta.
 • 2.13. Vocabulari objectes de la cuina. Sopa de lletres.
 • 2.14. Gramàtica. Ordenar paraules per crear frases sobre objectes de cuina i llocs.
 • 2.15. EO. Conversa per millorar les coses de casa. Tasca adaptada al curs.
 • Avaluació 1. Vocabulari. Objectes de casa i el carrer. Triar la paraula correcta.
 • Avaluació 2. CO. Triar a/b/c.
 • Avaluació 3. Gramàtica. Escriure verbs en subjuntiu.
 • Avaluació 4. Gramàtica. Triar ser/estar per completar frases.
 • Avaluació 5. Vocabulari. Relacionar imatges amb expressions de lloc.
 • Avaluació 6. Gramàtica. Escriure combinació correcta de pronoms CD i lloc.
 • Avaluació 7. EO i EE. Propostes per distribuir espai d’una habitació. Adaptada.

Elemental 2 – unitat 2

 • 1.1. CO i vocabulari. Relacionar objectes de viatge i lloc on van.
 • 1.2. Vocabulari. Relacionar objectes personals i imatges.
 • 1.3. Vocabulari i CO. Relacionar objectes d’ús quotidià i accions.
 • 1.4. CO. Relacionar frases sobre objectes i tema general.
 • 1.5. CO i CL. Relacionar preguntes i respostes sobre característiques d’objectes.
 • 1.6. Lectura. Decidir de quin material es tracta amb la descripció, a/b/c.
 • 1.7. Lectura i endevinalla, preguntes per descriure objectes: de quin objecte es tracta?
 • 1.8. Escoltar la descripció i decidir de quin objecte es tracta.
 • 1.9. Vocabulari, descripció i classificació d’objectes.
 • 1.10. Lectura, unir parts de frases que descriuen objectes.
 • 1.11. Lectura, completar descripcions amb frases subordinades.
 • 1.12. Lectura, descripció progressiva d’un objecte.
 • 1.13. Àudio, decidir si la descripció de l’objecte és adequada o no.

[Falten activitats]

Elemental 3 – unitat 3

 • 1.1. CO. Decidir a/b/c sobre la situació familiar quan l’Adriana se’n va.
 • 1.2. Gram. Completar les frases amb expressions d’obligació (haver de i caldre que)
 • 1.3. Fonètica. Identificar essa sorda [s] i sonora [z] en una conversa.
 • 1.4. CL. Relacionar instruccions amb imatges per treure diners d’un caixer automàtic.C
 • 1.5. CL i vocabulari. Relacionar definicions amb verbs d’accions amb aparells o màquin.
 • 1.6. Vocabulari. Relacionar noms de contenidors amb els productes adequats.
 • 1.7. CO. Relacionar textos amb continguts d’un paquet de cereals.
 • 1.8. CL. Relacionar instruccions de compra amb el producte adequat.
 • 1.9. CL. Relacionar instruccions dels productes amb el seu significat.
 • 1.10. CO. Relacionar anuncis amb el seu significat (a/b/c).
 • 1.11. CL. Relacionar símbols sobre productes i el seu significat.
 • 1.12. CL. Completar textos sobre productes amb (no) es pot.
 • 1.13. CO. Relacionar anuncis amb la secció dels grans magatzems on es fan.
 • 1.14. CO. Decidir les idees correctes d’una conversa entre el Ferran i el Dídac.
 • 1.15. CO i CL. Relacionar instruccions al metro amb conversa que se’n deriva.
 • 1.16. CL. Identificar tres frases sinònimes amb una imatge que expressa prohibició.
 • 1.17. EO. Explicar contingut d’una etiqueta.
 • 2.1. CO i CL. Identificar ordre de les instruccions per anar a un lloc.
 • 2.2. Gramàtica. Completar instruccions amb subjuntius i imperatius.
 • 2.3. CL. Decidir quina descripció d’empresa compleix condicions entrevist.
 • 2.4. EE. Completar correu electrònic amb els connectors adequats.
 • 2.5. Gram. Decidir ús de connectors d’ordre en el text.
 • 2.6. Gram. Completar frases amb pronoms febles de CD i CLloc darrere el verb.
 • 2.7. Gram. Completar frases amb pronoms febles de CD i CI darrere el verb.
 • 2.8. Gram. Completar text amb imperatius irregulars.
 • 2.9. CL i CO. Completar cançó amb imperatius irregulars (Error: deix > deixa).
 • 2.10. CO. Decidir v/f en conversa sobre instruccions per ser ecològics.
 • 2.11. CL i vocabulari. Identificar verb adequat per a tres frases sobre ecologia.
 • 2.12. CL i gram. Observar estructura perquè + subjuntiu (finalitat).
 • 2.13. CL i Gram. Completar frases de finalitat amb verb subjuntiu correcte.
 • 2.14. CO. Ordenar missatges d’instruccions i plans per al futur.
 • 2.15. CO i vocabulari. Triar el verb correcte per a la imatge (recepta de cuina).
 • 2.16. CO i CL. Ordenar les frases per fer un resum de la recepta en vídeo.
 • 2.17. Gram. Completar les frases amb el verb en imperatiu.
 • 2.18. EE. Escriure una recepta.
 • Avaluació 1. Gram. Compl. frases amb estruc. obligació (haver de, caldre que + subj.)
 • Avaluació 2. CO i CL. Rel. producte amb persona que en parla i el descriu.
 • Avaluació 3. Gram. Compl. instruc. de recepta amb imperatius i pronoms.
 • Avaluació 4. CL. Completar text amb connectors d’ordre.
 • Avaluació 5. CL. Ordenar paraules per construir frases dins de conversa amb director.
 • Avaluació 6. EO. Presentar producte i les seves característiques.

Elemental 2 – unitat 6

 • 1.1. CO. Decidir a/b/c sobre la conversa per demanar un servei.
 • 1.2. Gram. Relacionar frases amb complements i els pronoms que els substitueixen.
 • 1.3. Vocabulari. Relacionar imatges amb VERBS D’AVARIES DOMÈSTIQUES.
 • 1.4. Gram. Decidir a qui es refereix un verb en 2a pers. singular: tu o genèric.
 • 1.5. CO i vocabulari. Ordenar imatges sobre activitats amb una rentadora.
 • 1.6. Vocabulari i gram. Triar verbs i completar frases en 2a persona singular.
 • 1.7. CO. Problemes al pis: identificar el millor resum de la situació.
 • 1.8. CO. Identificar quin aparell de casa s’ha espatllat.
 • 1.9. CO. Decidir a/b/c de conversa sobre avaries a casa.
 • 1.10. CL i lèxic. Identificar EXPRESSIONS TEMPORALS en un text (molt bàsic!).
 • 1.11. Lèxic. Relacionar expressions temporals amb dies concrets.
 • 1.12. CO i CL. Relacionar i ordenar preguntes i respostes conversa SERVEI TÈCNIC.
 • 1.13. CL i CO. Triar frase del diàleg expressió de temps correcta.
 • 1.14. CL i gramàtica. Ordenar paraules per construir conversa amb un servei tècnic.
 • 1.15. Gram. i voc. Relacionar parts de frases cond. + imperf. subj. en persona correcta.
 • 1.16. CL i gra. Comp. verbs temps i mode correcte Seria fantàstic, Serrat.
 • 1.17. EO. conversa amb un servei tècnic per explicar avaria d’un electrodomèstic.
 • 2.1. CO.  Decidir a/b/c de conversa per quedar d’acord amb servei tècnic.
 • 2.2. Gramàtica. Identificar complements substituïts per pronoms febles.
 • 2.3. Gramàtica. Observar COMBINACIONS DE PRONOMS CD i  CI.
 • 2.4. CL i gram. Triar combinació de pronoms correcta.
 • 2.5. CL i gram. Escriure combinació de pronoms correcta.
  • 2.6. Vocabulari. Observar usos de ja i encara.
 • 2.7. Vocabulari. Completar frases amb ja o encara no.
 • 2.8. CL. Observar expressions per QUEIXAR-SE (sobre servei tècnic).
 • 2.9. Gram. i vocabulari. Triar verb i forma correcta per completar queixa.
 • 2.10. Gram. Decidir significat de connectors (finalitat, contrast, condició, causa, cons.)
 • 2.11. CL i gram. Completar text amb connector adequat.
 • 2.12. CL. Decidir si frases sobre l’Agència Catalana del Consum són v/f.
 • 2.13. CL. Identificar parts d’una reclamació en full oficial.
 • 2.14. CO. Identificar dades de l’empresa correctes en un full de reclamació.
 • 2.15. CL. Ordenar text sobre avaria, reparació i queixa amb connectors i exp. temps.
 • 2.16. EO. Missatge de queixa per una avaria mal resolta.
 • Avaluació 1. CO i CL. Completar text amb verb sobre avaria.
 • Avaluació 2. CL. Ordenar text sobre problemes amb televisor en ordre temporal.
 • Avaluació 3. Gram. Completar conversa amb verbs i forma correctes.
 • Avaluació 4. CL i gram. Unir preguntes i respostes (avaries) amb pronoms.
 • Avaluació 5. Cl i gram. Completar text amb connectors adequats.
 • Avaluació 6. Vocabulari. Completar conversa amb ja o encara no.
 • Avaluació 7. EE. Omplir full de reclamacions sobre una avaria.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.