5. Què ha passat? (26 d’abril – 2 de maig)

Elemental 1 – unitat 6

 • 1.1. (CO) Vocabulari. Relacionar verbs amb la seva definició.
 • 1.2. Vocabulari. Relacionar paraules sobre el trànsit i la seva imatge.
 • 1.3. CL i CO. Rel. preguntes orals i respostes escrites com a resum text compartir cotxe.
 • 1.4. Gramàtica. Completar frases: interrogatius i preposicions correctes.
 • 1.5. CO. Relacionar imatges amb conversa sobre infracció de trànsit.
 • 1.6. CO. Relacionar imatges amb conversa sobre infracció de trànsit.
 • 1.7. CL. Identificar ordres i prohibicions (imperatiu positiu i negatiu).
 • 1.8. CL i gramàtica. Observar recursos per ordenar i prohibir.
 • 1.9. Gramàtica. Triar estructura per donar ordre, prohibició, possibilitat o instrucció.
 • 1.10. Gramàtica. Transformar oracions imperatives en ordres negatives.
 • 1.11. CO. Decidir resposta correcta a/b/c sobre conversa al cotxe.
 • 1.12. Gramàtica i CL. Completar text amb preposicions i articles.
  • 1.13. Gramàtica i CO. Decidir imatges correctes amb situacions d’un cotxe.
 • 1.14. EO. Debat sobre el trànsit adaptat per a classe.
 • 2.1. Vocabulari. Relacionar imatges i paraules sobre accidents.
 • 2.2. Vocabulari. Decidir sinònims de paraules relacionades amb accidents.
 • 2.3. CL. Ordenar diàleg sobre un accident.
 • 2.4. CL i gramàtica. Identificar verbs en subjuntiu.
 • 2.5. (CO) CL. Ordenar resum d’un accident.
 • 2.6. CO i CL. Relacionar notícia oral i text escrit.
 • 2.7. Gramàtica. presentació de quantitatius: cap, ningú i tothom.
 • 2.8. CL i gramàtica. Trànsit i accidents. Triar el quantitatiu correcte.
 • 2.9. (CL El Víctor i l’accident.) Gramàtica: usos de l’, el i la.
 • 2.10. CL i gramàtica. Completar conversa sobre accident amb un quantitatiu.
 • 2.11. Gramàtica. Escriure frase sinònima amb un quantitatiu.
 • 2.12. CO. L’accident del Guillem. Decidir si les frases són v/f.
 • 2.13. CL i gramàtica. Completar frases amb verb en perfet.
 • 2.14. Gramàtica. Completar frase amb verb en imperfet o en perfet.
 • 2.15. CL. Presentació dels connectors per ordenar una narració.
 • 2.16. CL. Ordenar una narració observant els seus connectors.
 • 2.17. Fonètica. Observar combinacions de consonants cc, ct, pt.
 • 2.18. EO. Enviar missatges sobre accident.
 • Avaluació 1. CL. Decidir text per a imatge (prohibicions, possibilitats, obligacions)
 • Avaluació 2. CL i Gramàtica. Completar text amb interrogatiu correcte.
 • Avaluació 3. CO. Triar resposta correcta (quantitatius).
 • Avaluació 4. CL. Completar text amb verbs en temps correcte.
 • Avaluació 5. CL. Completar text amb connectors d’ordre.

Elemental 1 – unitat 7

 • 1.1. CO i CL. Relacionar imatges amb frases sobre casaments.
 • 1.2. CL i CO. Relacionar imatges amb converses sobre casaments.
 • 1.3. CO. Compl. frases per fer-les veritables sobre casament Martí i Rosa.
 • 1.4. CO. Observar valoracions sobre casaments, amb verb i sense.
 • 1.5. CL. Construir respostes en conversa amb paraules desordenades.
 • 1.6. Gram. Observar la combinació de pronoms CD i CPrep.
 • 1.7. Gram. Completar frases amb combinacions de pronoms.
 • 1.8. CO. Relacionar frase amb imatge correcta.
 • 1.9. CL. Completar descripció de casament tradicional amb les paraules correctes.
 • 1.10. Gramàtica. Presentació de la relació entre imperfet i passat perifràstic.
 • 1.11. Gramàtica. Completar frases amb verbs en imperfet i passat perif.
 • 1.12. CL, CO i gram. Relacionar preguntes i respostes sobre accions passades.
 • 1.13. Fonètica. Identificar m, n i ny finals.
 • 1.14. CO i gramàtica. Preguntes i respostes sobre moments passats.
 • 1.15. CO. Preguntes sobre moments en el temps. Triar la resposta correcta.
 • 1.16. CO. Decidir moments correctes sobre la conversa Carmela-Cinto.
 • 1.17. CL. Observar significat de més / menys.
 • 1.18. CO. Triar xifra correcta relacionada amb l’àudio.
 • 1.19. EE. Descriure una cerimònia a la qual hem assistit.
 • 2.1. CO. Descripció detallada del casament de la Clàudia i el Josep Maria.
 • 2.2. Vocabulari. Relacionar paraules sobre casaments amb imatges.
 • 2.3. CL. Completar frases sobre casaments amb la paraula correcta.
 • 2.4. CL. Relacionar parts de frases sobre condicions i obligacions.
 • 2.5. CL. Triar a/b/c de text sobre casaments.
 • 2.6. CO. Decidir v/f de text orals sobre costums en casaments.
 • 2.7. CL. Ordenar paraules per construir frases.
 • 2.8. CL. Relacionar festes amb costums o activitats típiques que s’hi fan.
 • 2.9. CL i gram. Completar frases amb verbs de costums.
 • 2.10. CL. i voc. Observar la construcció ca (a casa de) + article.
 • 2.11. CL i voc. Completar frases amb ca/ca’l /ca l’/ca la
 • 2.12. CL i gram. contestar frases (qui és?) amb estructures de relatiu.
 • 2.13. CO i CL. Triar resposta amb relatiu a preg. per identificar objectes de casament.
 • 2.14. Gramàtica. Relacionar frases amb imatges. Usos de cadascú, cadascun/-a.
 • 2.15. Gram. Construir frases amb paraules desordenades (cadascú, cadascun/-a).
 • 2.16. CL. Relacionar objectes de regal amb les persones d’un casament.
 • 2.17. Fonètica. Identificar o oberta o tancada en paraules.

Elemental 2 – unitat 5

 • 1.1. Reflexió sobre el canal més adequat per comunicar-se.
 • 1.2. (CO). Vocabulari. Termes de comunicació professional.
 • 1.3. Vocabulari. Verbs de comunicació professional.
 • 1.4. (CO) Identificar frases demanar/fer un favor, demanar/donar permís.
 • 1.5. CO. Permisos i favors. Decidir v/f.
 • 1.6. CL. Ordenar frases per construir missatge al contestador.
 • 1.7. CL i vocabulari. Completar missatges comercials amb els termes correctes.
 • 1.8. CL. Ordenar frases en un text d’instruccions per dur a terme una conferència.
 • 1.9. CL. Decidir resum correcte de text divulgatiu sobre medicina.
 • 1.10. CO. Relacionar missatges de veu en un contestador automàtic.
 • 1.11. Gramàtica. Reflexió sobre CD i CI.
 • 1.12. Gramàtica. Joc de bingo per identificar pronoms de CI en les persones correctes.
 • 1.13. Gramàtica. Presentació de la combinació de pronoms CI i CD.
 • 1.14. Gramàtica. Substituir un complement per crear combin. de pronoms.
 • 1.15. CO. Identificar l’objectiu d’un missatge de veu.
 • 1.16. CL i fonètica. Pronunciar en veu alta frases de conversa sobre permís de vacances.
 • 1.17. EO. Transmetre una informació i demanar permís a un superior.
 • 2.1. Vocabulari. Identificar com es diuen objectes de material d’escriptori.
 • 2.2. CO i gramàtica. Reformular per escrit instruccions negatives d’una conversa.
 • 2.3.  Gramàtica. Reflexió sobre funcions i estil indirecte.
 • 2.4. CO. Triar resum correcte. Reflexió sobre funcions comunicatives i estil indirecte.
 • 2.5. CO. Triar resum correcte a/b/c. Estil indirecte.
 • 2.6. CO. Resum en estil indirecte de missatges professionals.
 • 2.7. CO. Decidir v/f sobre obligacions a la feina.
 • 2.8. Gramàtica. Construir frases en estil indirecte amb paraules soles.
  • 2.9. Gramàtica. Observació del canvi de persona en estil indirecte.
 • 2.10. Gramàtica. Completar notes en estil ind. amb poss., dem., pronoms…
 • 2.11. Gram. Completar frases en estil ind. amb poss., dem., pronoms…
 • 2.12. Gram. Presentació dels canvis d’adverbis de temps en estil indirecte.
 • 2.13. Gram. Relacionar frases amb expressions temporals en estil directe i indirecte.
 • 2.14. Gram. Compl. frases amb expressions temporals en estil indirecte.
 • 2.15. Gram. Decidir resum correcte estil ind. de conversa amb ref. temp.
 • 2.16. CL. Decidir i ordenar parts d’una nota informal.
 • 2.17. CO i CL. Decidir nota correcta de missatge oral.
 • 2.18. CL. Identificar elements de formalitat i informalitat en una nota.
 • 2.19. EE. Escriure notes sobre informació rebuda, formal i informal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.