Expressió escrita

 

Objectius

En aquest nivell cal tenir la capacitat d’escriure textos ben estructurats i clars, ja siguin informatius, descriptius o d’argumentació, amb cert nivell de formalitat, com per exemple un article en el butlletí de l’escola, una revista acadèmica, un informe o una proposta justificada a la direcció del centre.

A més, s’ha de demostrar que es tenen els recursos lèxics adequats al nivell (riquesa i precisió lèxica) i fer un ús adequat de tots els elements de cohesió (puntuació, connectors, marcadors textuals i construccions sintàctiques) que es requereixen per tal que el text es pugui comprendre després d’una lectura ràpida. El text, en general, ha de tenir un grau elevat de correcció des del punt de vista ortogràfic, morfosintàctic i lèxic.

 

Tasca d’expressió escrita

A la revista de la vostra escola hi ha l’apartat d’opinió “Parlem-ne”, en què els membres de la comunitat educativa debaten qüestions relacionades amb l’educació. Com a mestre, decidiu enviar-hi un article d’opinió en què exposeu la vostra opinió sobre l’ús dels mòbils per part d’infants i joves.

En aquest article cal que:

— Presenteu quin és l’ús que fan els infants i joves d’aquest dispositiu.

— Valoreu quines repercussions té o pot tenir per a ells l’ús del mòbil.

— Argumenteu sobre el futur d’aquesta qüestió i feu propostes de millora, si ho considereu convenient.

El text ha de tenir una extensió aproximada d’unes 375 paraules.

* * *

Abans de començar

Tasca

  • Fes la planificació del text que proposa el model d’enunciat exposat anteriorment sobre l’ús que fan els infants i joves dels mòbils, tenint en compte les tres subtasques explícites que s’hi reclamen.
  • A continuació, fes un esquema que reflecteixi la teva opinió.
  • Si vols aprofundir més en la defensa de la teva opinió, et recomanem que consultis el material següent, referent als textos argumentatius.
  • Redacta un primer esborrany del text tenint en compte l’ús dels connectors més adequats per a transmetre les teves idees.
  • Fes la revisió del teu article a partir d’aquesta graella d’autoavaluació.
  • Elabora una reescriptura definitiva de l’article i envia’l al professor/a perquè l’avaluï.
  • El professor te l’avaluarà seguint aquests criteris de correcció de l’expressió escrita