Expressió escrita

 

Objectius

En aquest nivell cal tenir la capacitat d’escriure textos ben estructurats i clars, ja siguin informatius, descriptius o d’argumentació, amb cert nivell de formalitat, com per exemple un article en el butlletí de l’escola, una revista acadèmica, un informe o una proposta justificada a la direcció del centre en forma de correu electrònic.

A més, s’ha de demostrar que es tenen els recursos lèxics adequats al nivell (riquesa i precisió lèxica) i fer un ús adequat de tots els elements de cohesió (puntuació, connectors, marcadors textuals i construccions sintàctiques) que es requereixen per tal que el text es pugui comprendre després d’una lectura ràpida. El text, en general, ha de tenir un grau elevat de correcció des del punt de vista ortogràfic, morfosintàctic i lèxic.

 

Tasca d’expressió escrita (1)

A la revista de la vostra escola hi ha l’apartat d’opinió “Parlem-ne”, en què els membres de la comunitat educativa debaten qüestions relacionades amb l’educació. Com a mestre, decidiu enviar-hi un article d’opinió en què exposeu la vostra opinió sobre l’ús dels mòbils per part d’infants i joves.

En aquest article cal que:

— Presenteu quin és l’ús que fan els infants i joves d’aquest dispositiu.

— Valoreu quines repercussions té o pot tenir per a ells l’ús del mòbil.

— Argumenteu sobre el futur d’aquesta qüestió i feu propostes de millora, si ho considereu convenient.

El text ha de tenir una extensió aproximada d’unes 375 paraules.

Abans de començar

Tasca 1

 • Fes la planificació del text que proposa el model d’enunciat exposat anteriorment sobre l’ús que fan els infants i joves dels mòbils, tenint en compte les tres subtasques explícites que s’hi reclamen.
 • A continuació, fes un esquema que reflecteixi la teva opinió.
 • Si vols aprofundir més en la defensa de la teva opinió, et recomanem que consultis el material següent, referent als textos argumentatius.
 • Redacta un primer esborrany del text tenint en compte l’ús dels connectors més adequats per a transmetre les teves idees.
 • Fes la revisió del teu article a partir d’aquesta graella d’autoavaluació.
 • Elabora una reescriptura definitiva de l’article i envia’l al professor/a perquè l’avaluï.
 • El professor te l’avaluarà seguint aquests criteris de correcció de l’expressió escrita

 

* * *

 

Tasca d’expressió escrita (2)

Enguany, la Direcció del vostre centre ha encarregat l’organització de la Jornada de portes obertes, destinada a les famílies dels futurs alumnes d’Educació Infantil i Primària, a les tutores de tots els cursos.

Com a mestra integrant d’aquest grup de treball, i després d’haver planificat conjuntament la Jornada, elaboreu un correu electrònic adreçat a la Direcció per a sol·licitar-los una reunió de treball i avançar-los els aspectes generals de la vostra proposta.

En aquest text (d’unes 375 paraules) cal que:

— Exposeu els criteris que heu tingut en compte a l’hora de planificar la proposta.

— Concreteu com es duria a terme la Jornada.

— Argumenteu per què considereu que la proposta millorarà l’eficàcia d’edicions anteriors.

 

Abans de començar:

El correu electrònic és l’eina a través de la qual es poden redactar, enviar i rebre missatges en una xarxa informàtica. Els correus electrònics formals sempre es destinen a persones individuals o ens col·lectius.

  • Repassa els trets generals que tot bon correu electrònic formal ha de complir.
  • Revisa’n l’estructura general.
  • Fes-ne la planificació, tenint en compte les tres subtasques explícites que es reclamen en l’enunciat.

Tasca 2
Un cop fets els passos anteriors que t’han ajudat a situar-te, redacta el correu electrònic formal proposat (375 paraules), amb els connectors adequats.

Revisió
Finalment, fes-ne la revisió a partir del Decàleg que trobaràs al final d’aquesta relació de qüestions diverses relacionades amb el correu electrònic formal.

Envia el teu correu electrònic formal al teu tutor o a la teva tutora.