CATALÀ per a estudiants nouvinguts

Set 12 2019

Benvinguda a l’Autònoma!

Posted in |

Aquest és l’espai virtual dels cursos Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3 de català que imparteixo als estudiants nouvinguts. Hi podreu trobar tots els continguts i recursos que necessitareu en el vostre aprenentatge.

En aquest vídeo podeu veure i sentir els testimonis de diversos alumnes d’arreu del món que, com vosaltres, han après català durant els seus estudis a l’Autònoma.

 

 * * *

I benvinguts, també, al català:
Aprendre català és bufar i fer ampolles!

 

Aprendreunasegonallenguaésmoltmésfàcilqueaprendrelaprimera,lamaterna,ques’aprènin
conscientmentipermimetisme.Lagrandiferènciaéslavoluntatol’interès.Peròaprendrecatalàp
erimmersió,acomençamentsdelsegleXXIaCatalunya,noéssenzillperlaconvivènciaambaltr
esllengües.Lanostrapropostad’aprenentatgedecatalàesbasa,justament,arendibilitzaraquest
adiversitatlingüísticaapartirdelaintercomprensióilainferènciagramaticaldelarealitattextua
l.Enl’actualitat,qualsevolprogréslingüísticés,simultàniament,multilingüe.

 

bufar_y_hacer_burbujas1.jpgbufar_y_hacer_burbujas1.jpgbufar_y_hacer_burbujas1.jpgbufar_y_hacer_burbujas1.jpgbufar_y_hacer_burbujas1.jpg

 

(Aprendre una segona llengua és molt més fàcil que aprendre la primera, la materna, que s’aprèn inconscientment i per mimetisme. La gran diferència és la voluntat o l’interès. Però aprendre català per immersió, a començaments del segle XXI a Catalunya, no és senzill per la convivència amb altres llengües. La nostra proposta d’aprenentatge de català es basa, justament, a rendibilitzar aquesta diversitat lingüística a partir de la intercomprensió i la inferència gramatical de la realitat textual. En l’actualitat, qualsevol progrés lingüístic és, simultàniament, multilingüe.)

 

* * *