“L’ensenyament de qualitat ha de ser inclusiu; la transmissió ha de vincular-se a la construcció; el món comunicatiu de l’aula ha de tenir un protagonisme cabdal en els processos d’aprenentatge i hem de renunciar a l’abús de poder, inclús persuasiu, però exercir un domini clar sobre l’accés de tots, mestres i alumnes, a ells mateixos i als altres quan ensenyen i quan aprenen.” (2010)

“La enseñanza de calidad debe ser inclusiva; la transmisión debe vincularse con la construcción; el mundo comunicativo del aula debe tener un protagonismo capital en los procesos de aprendizaje y debemos renunciar a los abusos de poder, incluso el persuasivo, pero ejercer un dominio claro sobre el acceso de todos, maestros y alumnos, a ellos mismos y a los demás cuando enseñan y cunado aprenden.” (2010)

Un currículo matemático del siglo XXI: estudio de casos de Educación Infantil y Primaria. Conferència pronunciada el 20 d’abril del 2010 a Cantabria, en el marc del VII CONGRESO REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CANTABRIA LA COMPETENCIA MATEMÁTICA
Bittor Txakartegi

Este blog pretende ser un lugar donde poder expresar vivencias i emociones vinculadas a Carlos. Se lo debemos. Con este espacio pretendemos dar continuidad a su pasión por instituir comunidades profesionales generadoras de experiencia y reflexión, por tanto conocimiento.

Aquest blog pretén ser un lloc on poder expressar vivències i emocions vinculades a en Carlos. Li ho devem. Amb aquest espai pretenem donar una continuïtat a la seva passió per tal d’instituir comunitats professionals generadores d’experiència i reflexió, per tant de coneixement.

Per afegir missatges: textos, videos, imatges,… cliqueu aquest link
O si lo prefieres, puedes enviarlo a david.vilalta@uab.cat