Candidatura Teresa Cabré
Blogs de la UAB | Candidatura al deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres

Posted
16 febrer 2009 @ 9pm

Posted in
General

Comentaris tancats a CANDIDATURA al Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres

CANDIDATURA al Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres

Teresa Cabré DEGANA: Teresa Cabré Monné
professora del departament de Filologia Catalana

— Vicedegana d’ordenació acadèmica: Victòria Solanilla Demestre, professora del departament d’Art

— Vicedegà d’estudis de grau: Cecili Garriga Escribano, professor del departament de Filologia espanyola

— Vicedegà d’estudis de postgrau (i responsable de les tecnologies de la informació i del coneixement): Jesús Hernández Reynés, professor del departament de Filosofia

— Vicedegana de professorat, estudiants i PAS: Felicity Hand, professora del departament de Filologia Anglesa i Germanística

— Vicedegà d’economia (i responsable dels acords interns de planificació): Fèlix Retamero Serralvo, professor del departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana

— Secretari (i responsable d’espais i de biblioteca): Ignasi Fernández Terricabras, professor del departament d’Història Moderna i Contemporània


Posted
16 febrer 2009 @ 9pm

Posted in
General

Comentaris tancats a PROGRAMA

PROGRAMA

La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona és, juntament amb la Facultat de Medicina, la més antiga de la nostra universitat i ha tingut un paper clau en el seu desenvolupament. A més de ser la més gran en nombre d’estudiants, és la més complexa des del punt de vista de l’organització dels estudis per la quantitat de títols que s’hi imparteixen. D’altra banda, la investigació desenvolupada pels departaments vinculats a la facultat ha assolit un nivell d’excel·lència reconeguda internacionalment.

Com ja sabem, els estudis humanístics, que constitueixen el nucli central de l’oferta de la nostra facultat, tenen una llarga tradició en l’ensenyament universitari. Amb tot i malgrat la qualitat dels ensenyaments i l’excel·lència dels nostres professors, cal reconèixer que han sofert una pèrdua de prestigi social i professional en els darrers anys. És un dels objectius principals d’aquesta candidatura recuperar aquest prestigi i divulgar el nivell, la importància, les aplicacions i les múltiples utilitats dels estudis de lletres, molt especialment en el context de la complexitat social en què estem immersos.

La convicció que els estudis de la facultat són competitus qualitativament parlant ha fet que l’oferta de graus proposada s’hagi multiplicat. De 13 llicenciatures (comptant-hi les de segon cicle) passarem a 23 graus. La proposta dels nous graus afavoreix la transversalitat (la meitat dels 60 crèdits de formació bàsica són transversals) i també l’especialització, mitjançant les mencions que tots els títols contenen. D’altra banda, l’oferta de minors, configurats amb matèries d’altres titulacions permetrà una flexibilització molt gran de l’oferta de la facultat.

Una condició indispensable per a recuperar el prestigi dels estudis de lletres i per al desenvolupament normal de les activitats de la facultat és aconseguir un clima de confiança i de respecte mutu entre tots els col·lectius que componen la facultat i entre aquests i la institució universitària.

Entenem que l’equip de deganat de la facultat ha de tenir com a principi rector actuar coordinadament amb les titulacions i els departaments per tal de desenvolupar les estratègies definides de comú acord, tant en les situacions ordinàries com en les extraordinàries. En aquest sentit, tenen una rellevància especial els coordinadors de titulació, que són l’extensió de l’equip de deganat en l’àmbit de cada titulació.

Així mateix, la facultat ha de comptar en tot moment amb el suport de l’equip de govern de la universitat, al mateix temps que es posa a disposició d’aquest equip i dels altres centres per a dur a terme les polítiques generals de la universitat acordades en els òrgans competents. En qualsevol cas, pretenem que el deganat es vegi com un equip de persones pròxim a professors, estudiants i PAS, disposat a defensar els interessos comuns. Per això demanem la col·laboració de tothom amb l’objectiu de millorar el funcionament de la nostra facultat.

En el marc d’una universitat pública, catalana i de qualitat, les actuacions que volem dur a terme es poden agrupar en tres grans eixos o àmbits: l’àmbit acadèmic, l’àmbit de la planificació i la comunicació, i l’àmbit de les persones i la convivència. A continuació en destaquem les més significatives:

ÀMBIT ACADÈMIC

— Implementar els estudis de grau d’acord amb el calendari establert per la universitat i la Generalitat, amb l’objectiu de promocionar els estudis, la mobilitat i l’equivalència dels títols a tot Europa

— Continuar treballant per millorar els estudis de postgrau com a mitjà de professionalització i d’iniciació a la recerca, per a poder garantir també la mobilitat internacional

— Afavorir la compatibilitat de l’estudi amb el treball establint un ritme acadèmic i uns horaris adients, d’acord amb les directrius de la universitat

— Vetllar pel manteniment i per la millora del nivell i la qualitat dels estudis de la facultat sobre la base de l’excel·lència científica dels departaments

— Consolidar la docència en terceres llengües per tal de dotar els nostres estudiants d’eines i de coneixements que els obrin les portes a la professionalització, a la mobilitat i a la recerca

— Continuar amb la política de creació de materials docents en català adaptats als nous graus

— Donar un nou impuls a les comissions de docència de les titulacions per tal d’afavorir el seguiment docent des del primer moment de la implementació dels nous graus, amb la participació de tots els sectors implicats

— Generalitzar l’ús del Campus Virtual en la docència, aprofitant la implementació dels nous plans d’estudis

— Potenciar els programes d’intercanvi que afavoreixen la mobilitat d’estudiants i professors

— Participar i donar suport a les activitats d’extensió universitària, especialment al programa “Universitat a l’abast”

ÀMBIT DE PLANIFICACIÓ I COMUNICACIÓ

— Organitzar campanyes de difusió dels estudis de la facultat adreçades als centres d’ensenyament secundari

— Potenciar els “Dissabtes de Lletres”, activitat iniciada per l’equip actual, com a instrument d’informació del contingut dels estudis de la facultat

— Iniciar una política de prevenció de l’abandonament de les carreres sobre la base de l’estudi que el deganat actual ja ha fet sobre aquest tema

— Vetllar per tal que la facultat rebi els recursos necessaris, tant d’infraestructures com de funcionament, per a dur a terme les seves funcions

— Potenciar les relacions amb els centres d’ensenyament secundari amb l’objectiu d’atreure bons estudiants i promoure actuacions per tal de fer visible la diversitat de sortides professionals de les carreres de lletres

— Continuar en la línia de millora en l’eficiència de la gestió administrativa de la facultat

— Prosseguir la reestructuració i ampliació de la facultat amb la reconstrucció de l’espina B9 bis (ocupada actualment pels serveis d’informàtica): adaptació de la planta baixa i construcció d’una planta nova, destinades a aulari per a implementar els nous plans d’estudis. Trasllat i consolidació del SID i de les aules d’informàtica a l’espina B11

— Reformar de la sala d’estudi situada al sòtan de la sala de revistes per convertir-la en magatzem. Habilitar el hall de la planta baixa de l’edifici B11 i la sala de revistes per a ser utilitzades com a sales d’estudi

— Millorar els sistemes de connexió i el servei de wifi per als ordinadors portàtils a les sales d’estudi i als espais reservats per a aquesta finalitat

— Fer un seguiment del funcionament i de les activitats de la biblioteca d’Humanitats i vetllar per la coherència i la completesa dels fons

— Elaborar periòdicament un butlletí informatiu electrònic amb l’objectiu de difondre els principals acords dels diversos òrgans de govern i altres informacions d’interès general de la universitat

ÀMBIT DE LES PERSONES I LA CONVIVÈNCIA

— Impulsar la redacció per part de la universitat d’un decàleg de drets i deures dels membres de la comunitat universitària

— Potenciar el diàleg i la comunicació amb tots els estaments de la facultat com a instrument de solució de conflictes

— Promoure una política d’acostament entre els diferents col·lectius de la facultat, professorat, estudiants i PAS, amb l’objectiu de millorar els aspectes acadèmics i de gestió de la nostra institució

— Vetllar per la igualtat de gènere amb iniciatives pròpies de la facultat, com ara la proposta d’un minor d’Estudis de Gènere feta per l’equip actual, i donar suport a les mesures generals de la universitat

— Potenciar la facultat com un espai de relació i de participació entre totes les persones més enllà del seu àmbit de treball propi

Sense cap mena de dubte, moltes de les propostes anteriors representen una continuació de la feina iniciada per equips anteriors, principalment per l’equip del qual he estat vicedegana. Es propòsit meu i del meu equip donar continuïtat, amb un impuls renovat, als reptes encarats per l’equip de deganat encapçalat per la professora Helena Estalella. També vull remarcar que actuarem amb sentit de lleialtat i de servei cap a la comunitat científica i educativa de la Facultat de Filosofia i Lletres i de la Universitat Autònoma de Barcelona.