BUS Empresarials

Biblioteca Universitària de Sabadell

Archive for the category Comptabilitat

Mai 08 2017

Revista de contabilidad

Els nostres fons de revistes s’han vist incrementats recentment amb la donació que el professor Agustí Quer ens ha fet de la col·lecció completa en paper de la Revista de Contabilidad, publicada per la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad.

Els exemplars, que trobareu a les prestatgeries de les publicacions sobre Finances i Comptabilitat, van del número 0 (1997) i fins al volum 15 no. 2, de l’any 2012. A partir d’aquesta data la revista va passar a ser publicada únicament en versió electrònica, sense exemplars en paper, i actualment és d’accés obert.

Trobareu tots els articles de la revista a http://www.elsevier.es/es-revista-revista-contabilidad-spanish-accounting-review-368.

Aprofitem per agrair al professor Quer la seva amabilitat en fer-nos aquesta donació.


No hi ha comentaris

Jul 02 2014

Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria

Posted in Comptabilitat |

mastercomptesEl proper dijous 10 de juliol, a les 18.30 h, al seminari A de la Facultat d’Economia i Empresa al Campus de Sabadell, tindrà lloc la presentació de la 5a edició del Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria.

El màster està adreçat als alumnes llicenciats en ADE i Economia o diplomats en Ciències Empresarials que desitgin enfocar la seva carrera professional cap al camp de la comptabilitat i l’auditoria de comptes. L’àrea geogràfica del Vallès Occidental, i altres comarques pròximes de l’àrea metropolitana de Barcelona, compten amb un teixit empresarial molt important que necessita els serveis de l’auditoria de comptes. Per aquest motiu, el programa de postgrau es desenvoluparà al Campus de Sabadell de la nova Facultat d’Economia i Empresa.

S’ofereix conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona i el Col·legi d’Economistes de Catalunya i inclou la realització de pràctiques en firmes d’auditoria durant el segon any. Les classes s’impartiran en horari de 4 dies per setmana, de 18 a 21 hores. Actualment en el Vallès Occidental no existeix cap oferta formativa de postgrau o formació continuada en l’àmbit de l’auditoria vinculada a una universitat pública.

Consulteu tota la informació del màster clicant en aquest enllaç.


No hi ha comentaris

Gen 20 2014

Sobre comptes anuals consolidats

Coberta_Pulido

PULIDO, A.: Combinaciones de negocios y preparación de las Cuentas Anuales Consolidadas. Comentarios y aclaraciones sobre el Real Decreto 1159/2010, por el que se aprueban las normas para la formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC). Madrid, Ibergarceta, 2011
Tenim a la biblioteca un nou llibre que ens ajuda a actualitzar els fons sobre comptabilitat i, més concretament, sobre comptes anuals.
Aquest són els capítols del llibre:
Las combinaciones de negocios
Los nuevos conceptos de grupos de empresas
El proceso de consolidación contable
La eliminación inversión-patrimonio neto. Fondo de comercio y socios externos
La eliminación inversión-patrimonio neto en participaciones indirectas y recíprocas, adquisisiones inversas y otros casos
Eliminación de resultados por operaciones intergrupo
El método de integración proporcional y el procedimiento de puesta en equivalencia
Conversión de cuentas anuales en moneda extranjera en base a la normativa actual
El impuesto sobre beneficios
Preparación de cuentas anuales consolidadas (CCAACC)


No hi ha comentaris

Jul 26 2013

Estados contables. Elaboración, análisis e interpretación

Coberta_Estados_Contables

ARCHEL, Pablo (et al.): Estados contables : Elaboración anàlisis e interpretación. Madrid, Pirámide, 2012. 4a. Ed.
Aquest llibre forma part de la bibliografia de curs de l’assignatura Comptabilitat financera II. El text s’estructura en 13 capítols, inclou preguntes i exercicis, i va acompanyat per un cd-rom que conté esquemes i resums.
Els capítols que formen part del llibre són:
La comunicación de la información contable
El balance de situación
La cuenta de pérdidas y ganancias
La memoria y el informe de gestión
El estado de cambios en el patrimonio neto
El estado de flujos de efectivo
La información de base social y medioambiental
El análisis de estados contables
El análisis de la rentabilidad
El riesgo económico
El riesgo financiero. Análisis de la liquidez y de la solvencia
El anàlisis de las cuentas consolidadas de los grupos de sociedades
Valoración de las acciones


No hi ha comentaris

Mai 10 2013

Novetats en l’IRPF 2012

Posted in Comptabilitat, Revistes |

Coberta Revista de Contabilidad y Tributación
La Revista de contabilidad y tributación. Comentarios y casos prácticos (publicada pel Centro de Estudios Financieros) dedica el primer article del número 361 (abril 2013) a les novetats a l’IRPF de l’exercici 2012. En l’article Novedades en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio 2012: referencia a los cambios normativos y doctrinales, els seus autors (Manuel de Miguel Monterrubio i Enrique Fernández Dávila, ambdós inspectors d’hisenda) dediquen 80 pàgines a explicar les modificacions introduïdes a la normativa reguladora de l’IRPF, diferenciant les que s’apliquen ja a la declaració de l’exercici 2012 de les que afectaran a l’exercici 2013.
Altres articles inclosos en aquest número són:
A la part de tributació:
Carlos María López Espadafor: La necesidad de concreción de los principios materiales de justicia tributaria en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Francisco de Asís Pozuelo Antoni: Principales normas autonómicas para 2013 en los impuestos cedidos.
José Daniel Sánchez Manzano: Asunción fiscal de la retroacción contable para fusiones y escisiones: Análisis del artículo 91 del TRLIS.
A la part de comptabilitat:
Miguel Ángel Villacorta Hernández: Necesidad de mejorar la regulación del delito de falsedad en documentos contables.
Juan del Busto Méndez: Una nueva definición de control: NIIIF 10.
Juan del Busto Méndez: Consultas planteadas al ICAC.


No hi ha comentaris

Next »