El constructivisme de Piaget

niño-dibujando-500x3021El coneixement mai és una còpia de la realitat: és una assimilació o una interpretació

Tot s’ha de construir afirma Piaget, afirmació amb la qual em trobo totalment d’acord, ja que gràcies a la nostra experiència educativa podem observar com hem construït el nostre coneixement i com els docents ens han guiat de manera optima a obtenir-ne.

Piaget per tal d’afirmar les seves teories no es posiciona pel corrent empirista ni innatista, ell es considera totalment constructivista. Els empirismes pensen que el coneixement és una copia de la realitat, dels objectes, però  Piaget fa una sèrie de demostracions que fan irrefutables la seva idea constructivista: mitjançant els dibuixos podem veure com els nens no copien un model de la realitat, dibuixen al seva idea sobre l’objecte i segons el que ells saben. En aquest cas el nen ha de copiar el triangle i dibuixa una espècie de quadrat al que lo afegeix tres punts que simulen les puntes. Per tant, el coneixement no és mai una copia sinó una assimilació o una interpretació.

Per altra banda, Piaget fa una crítica a l’innatisme i utilitza la matemàtica com a principal exemple, ja que s’han anat construint a llar del temps i no ens han donat aquesta ciència donada des de la nostra existència. La matemàtica ha estat construïda per l’acció del subjecte, de la seva lògica, ja que ho ha anat construint i aprenentat de forma continuada.

Malgrat això, la concepció constructivista del desenvolupament cognitiu de Piaget no va estar sempre present en la nostra educació si no que hi va haver altres pensadors d’un aprenentatge conductista a partir dels anys 50. Aquesta concepció es regia per la norma de premis i càstigs. Per altra, banda als anys 60 un cop globalitzada la teoria cognitiva de Piaget, altres pensadors van començar a diferenciar aquesta evolució cognitiva en constructivisme cognitiu i  constructivisme social. Això, ens fa fixar-nos en l’aparició de les ideologies de VygotsKi les quals encara són vigents a la nostra educació.

Per tant, a mode de resum les idees principals de Piaget són:

  • El coneixement mai és una còpia de la realitat: és una assimilació o una interpretació.
  • Les estructures operacionals tenen una funció substancial en la construcció del coneixement.
  • La construcció del coneixement segueix una línia seqüencial.
  • L’epistemologia del coneixement constitueix una aportació rellevant a la Psicologia, en tant, el fer de poder observar com es construeix el coneixement ens permet comprendre millor la seva naturalesa.

 LA TEORIA DE PIAGET I LES SEVES FASES

El coneixement es construeix de manera continuada al llarg de la nostra vida, perquè interaccionem sempre amb els objectes. Per aquest motiu Piaget dóna tanta importància a l’objecte i a l’acció sobre el mateix. Aleshores Piaget ens mostra la seva teoria sobre les etapes del coneixement. Aquestes etapes estan dividides per edats i en funció de la construcció del coneixement al llarg d’aquestes edats:
En primer lloc trobem la fase Sensoriomotriu  que comença al néixer fins als 2 anys. Aquesta es refereix al control motos i l’aprenentatge que adquireix el nadó sobre els objectes físics. En següent lloc, Piaget concep la fase Preoperacional dels 2 als 7 anys, la qual aporta al nen/a el desenvolupament de les habilitats verbals. En tercer lloc, trobem la fase de les Operacions concretes dels 7 als 11 anys. En aquesta etapa l’infant s’inicia en l’asertament de conceptes abstractes. Per últim, està la fase de les Operacions formals que comença als 11 anys endavant i aquesta desenvolupa les habilitats sistemàtiques i lògiques del raonament.

Dins d’aquestes etapes es desenvolupa alhora el següent procés cognitiu:

  • Esquema: concepte que existeix en la ment de l’individu per organitzar infor001mació.
  • Assimilació: procés mental que passa quan el nen incorpora nous coneixements els ja existents.
  • Acomodació: procés mental que passa quan el nen ajusta informació cap a nous esquemes.