Punt 2. Recuperem els drets laborals i un Conveni just

En els darrers anys, hem vist com drets com la jornada de les 35h, els ajuts a les matrícules, el nostre salari, etc. patien retallades sense precedents, perdent poder adquisitiu i condicions laborals. Unes retallades que ens hem negat a negociar, perquè ens venen com la única sortida possible davant la crisi econòmica, mentre, per altra 35banda, es desvien diners cap a entitats privades i fundacions que es lucren a costa de la universitat pública. Unes retallades que, a més, volen que siguin permanents i que alguns semblen acceptar a partir de la signatura del sisè conveni d’universitats, que els CAU ens vam negar a firmar. Volem lluitar per recuperar el que és nostre: lluitar per un conveni just i equitatiu i unes condicions laborals dignes que compensin el nostre treball (un salari digne pel nostre treball, una formació de qualitat i ajustada a les nostres necessitats, una jornada que ens permeti compaginar vida laboral i familiar, etc.). En aquesta línia, es treballarà per fer propostes lligades a la recuperació de drets laborals i d’unes condicions dignes de treball, que poden anar més enllà de la simple recuperació dels drets anteriors (una veritable conciliació laboral, una carrera professional digne, unes polítiques d’igualtat que frenin les discriminacions i les desigualtats estructurals que hi ha a la universitat, etc.) i de les qüestions purament econòmiques. Som conscients que moltes d’aquestes retallades venen imposades des de l’exterior, però també entenem que la Universitat pot generar mecanismes per compensar aquestes que no ha generat fins ara.

És per aquest motiu que els CAU-IAC ens comprometem a:

  1. Formació. El nostre conveni recull al seu article 31 que cal facilitar la realització d’estudis i la formació per al perfeccionament professional i integral de la persona, destinant un 2% de la massa salarial. A l’article 49 s’estableix el dret a un ajut equivalent a l’import de la matrícula. Cal lluitar, doncs, per aconseguir una política de formació que permeti a tothom tenir opció a accedir a la formació, garantint un mínim d’hores de formació per a totes i tots, ja sigui pel seu lloc de treball o no, sense filtres ni criteris no compartits pels agents socials. Cal poder incidir, també, sobre els criteris de quins cursos s’ofereixen i quins no, i transparència sobre quins i a qui no els hi concedeixen formació, així com mes transparència sobre els conceptes que es comptabilitzen. També cal recuperar la matrícula universitària com un dret.
  2. Conciliació. Els Capítols 8 i 9 del conveni fan referència a jornada, horaris, vacances, permisos i llicències. Sense cap mena de dubte, dos dels capítols mes retallats en aquests darrers anys. Cal recuperar una jornada i un conjunt de permisos que permetin la conciliació de la vida laboral i familiar i faci fora la política de fiscalització i control de la vida privada de les treballadores i treballadors de la UAB, exigir i lluitar per la recuperació de la jornada de 35 hores i la prohibició de les hores extres, per tal de redistribuir el treball i augmentar la qualitat de vida de les persones i lluitar perquè s’aprovin polítiques del temps que permetin garantir els drets de conciliació i obligacions de cura de totes les persones, com la concentració de la jornada
  3. Concursos i plantilla. Els Acords de Govern en matèria de contractació han provocat un greu detriment de la plantilla. Serveis mancats de personal, baixes sense cobertura i tensions i situacions d’estrès gestionades de manera incorrecte des de Gerència i el Servei de Prevenció. Aquesta situació cal redreçar-la doncs afecta directament a la salut de les treballadores i treballadors. Cal establir negociacions amb els agents socials per elaborar una RLT consensuada (no aprovada unilateralment com fins ara), amb la situació real dels serveis i amb l’adequació de les plantilles i les categories a les càrregues de treball per tal d’uniformar les estructures dels diferents serveis, com els laboratoris i molts d’altres. Cal, també i de manera urgent, un reconeixement a la situació i els esforços de tot el personal temporal i d’obra i serveis, per acabar amb les situacions de contractacions que vulneren la legislació vigent. Aquest procés ha de finalitzar amb l’establiment d’una política que permeti definir una carrera professional per a tot el PAS, garantint la promoció i la carrera professional de totes les persones que són personal de la UAB en igualtat de condicions i vetllar perquè no es donin situacions de discriminació directa o indirecta, analitzant especialment aquelles discriminacions per motius de sexe, ètnia, ideologia, edat, classe o qualsevol altre circumstància. Fins arribar a aquest punt, calen criteris clars i ajustats a la legislació i al conveni sobre quines places es cobreixen i quines no.
  4. Conceptes econòmics. Cal rescabalar totes aquelles retallades realitzades que, a mes, els tribunals deixen constància que es van practicar de manera il·legal i incorrecte. I cal fer-ho amb la mateixa rapidesa amb la que es practicaven les retallades. Així, exigirem la restitució per a tot el PAS dels premis de jubilació i del Plus Campus part fixe, de totes les quantitats meritades amb la retallada del 5% i de la paga extra dels anys 2012 i 2013 (tot amb sentències judicials), continuarem endavant amb la lluita per recuperar la part meritada pel canvi de les 15 a les 14 pagues, i continuarem lluitant per recuperar la resta de les quantitats de les pagues extres, el 5%, el Plus Campus part variable i el Fons Social, tot i que la Gerència i l’Equip (aquest que no retalla, només aplica els decrets) no deixi de posar recursos i entrebancs a les decisions judicials.
  5. Salut laboral. Lluitar contra l’assetjament laboral per raó de sexe, ètnia, ideologia, orientació sexual, edat, classe o qualsevol altra circumstància i vetllar, formant a tot el personal, per la prevenció, detecció i actuació davant aquestes situacions, garantint que les situacions que es donin es resolguin de forma efectiva, justa i tenint en compte els protocols vigents. Vetllar per la salut psicosocial del personal treballador de la UAB, promovent al prevenció activa i la modificació de les condicions laborals

Aportacions a cau@uab.cat

Un pensament a “Punt 2. Recuperem els drets laborals i un Conveni just

  1. Retroenllaç: No PAS sense vosaltres |

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.