Punt 1. Recuperem els nostres llocs de treball i l’estructuralitat de les places

Moltes de les places que actualment s’estan cobrint per personal temporal, altrament anomenat Capítol VI, són places estructurals que la Universitat necessita. Aquest tipus de contractació ha permès a l’equip de govern de torn fer i desfer places al seu gust i abaratir-ne els costos, ja que les estructura_organizacionalpersones de Capítol VI tenen limitats molts dels drets del personal del Capítol I (formació, flexibilitat, ajuts de menjador, etc.) i el seu acomiadament és més barat. Per aquestes persones, aquest tipus de contractes els ha col·locat en una situació de major precarietat, sobretot, en no tenir definida una continuïtat en el temps. En els darrers anys, aquesta problemàtica s’ha posat sobre la taula repetides vegades i creiem que és imprescindible seguir treballant perquè no s’eliminin més llocs de treball i perquè es reconeguin els drets de les persones que ocupen aquestes places, així com l’estructuralitat de les mateixes. Aquesta línia va en la direcció de treballar per l’eliminació de la precarietat existent en aquest grup de treballadores, lluitant per l’estructuralitat de les seves places, en contra dels acomiadaments que s’estan duent a terme dins el col·lectiu, i pel reconeixement de les seves tasques, funcions, categories laborals i drets. A més, la reestructuració dels serveis que està plantejant l’equip de govern també posa en risc places de Capítol I en unificar serveis i duplicar funcions i tasques. Creiem que és imprescindible que ningú se’n vagi al carrer i que les places es mantinguin i es reconegui el valor i la importància de cadascú.

És per aquest motiu que els CAU-IAC ens comprometem a:

Mantenir els llocs de treball i les seves condicions laborals

 • Lluitar contra els acomiadaments i vetllar perquè les persones que estiguin en risc, estiguin informades dels seus drets i treballin activament amb els agents socials sempre que sigui necessari.
 • Lluitar pel dret a readmissió a la Universitat en cas de que es determini l’acomiadament com a improcedent: en cas de que es determini que no hi ha cap causa per l’acomiadament, ha de ser el o la treballadora qui decideixi si continua a l’empresa o percep la indemnització corresponent, i no com a l’actual situació, on és l’empresa infractora la que tria una de les dues opcions.
 • Garantir la reposició del 100% de les places de la UAB.
 • Garantir que les substitucions es donin en les mateixes condicions que les places substituïdes (salari, horari, etc.), i l’accés a aquestes es doni amb igualtat d’oportunitats i sense discriminació per motius de sexe, ètnia, ideologia, edat, classe o qualsevol altre circumstància.
 • Lluitar contra la no precarització de les condicions laborals i dels tipus de contractació (ex. substituir contractes de Capítol VI per convenis de pràctiques).

Reconeixement de les places

 • Seguir treballant des de tots els fronts possibles (negociació, eines legals, mobilització, etc.) per la regularització de la situació laboral de qualsevol col·lectiu i persones treballadores, sobretot de les més precàries.
 • Reconèixer els col·lectius i assemblees de les treballadores autoorganitzades i garantir el treball conjunt.
 • Lluitar per l’estructuralització de les places de Capítol VI [1].
 • Vetllar perquè la contractació de cada modalitat contractual s’ajusti a la legalitat i al conveni col·lectiu d’universitats.
 • Exigir el reconeixement de les tasques i funcions reals que les persones realitzen en el seu lloc de treball, i l’adequació de les condicions i les categories laborals dels contractes a les mateixes.
 • Vetllar perquè a la RLT (Relació de Llocs de Treball) de la UAB sigui d’una vegada una eina eficaç pel reconeixement de tots els llocs de treball i les seves funcions i tasques.
 • Treballar pel reconeixement de l’experiència professional del personal de Capítol VI a l’hora de presentar-se a concursos interns a partir del primer any (en el cas de les treballadores que estan fent carrera de PAS) i el reconeixement com a personal investigador i la valoració d’aquesta via com a un camí d’accés a la carrera acadèmica (a les treballadores que estan fent carrera de PDI).
 • Cercar la manera de que el personal de la casa no vegi retallat el seu dret a la mobilitat o la promoció a causa de la prohibició de convocatòries de noves places: actualment només es convoquen places de caràcter temporal, directament a la fase de concurs extern, sense les fases que marca el conveni de trasllat i promoció. El personal de capítol I es pot presentar en aquesta fase però, en cas de guanyar-la, ha de renunciar a la plaça que ocupa sense tenir cap garantia que podrà tornar un cop finalitzat el temps que duri la plaça. A més, algunes d’aquestes places acaben sent definitives “de facto” en extendre’s el temps més del que s’indicava inicialment.

Serveis i estructures

 • Lluitar i treballar perquè no hi hagi externalització de serveis bàsics per a la Universitat, que impliquin una major precarització de les condicions de treball i l’enriquiment per fins privats.
 • Recuperar aquells serveis que la Universitat ha privatitzat en els darrers anys i vetllar per una gestió pública i transparent dels mateixos, sense que vagi en detriment del personal que hi està treballant actualment (serveis de reprografia, restaurants, escola bressol, etc.).
 • Vetllar perquè qualsevol modificació en l’organització del treball sigui discutida i aprovada per les treballadores que en formen part i perquè no impliqui acomiadaments o precarització de les condicions laborals.

Aportacions a cau@uab.cat


 [1]

 • Es consideraran estructurals aquelles places on la plaça o la persona que les ocupa tenen una continuïtat en el temps igual o superior a tres anys, independentment del tipus de contracte i la seva font de finançament.
 • Tindran el criteri d’estructuralitat aquelles places que són anàlogues o complementàries al Capítol I.
 • Es consideraran estructurals aquelles places amb un finançament 100% UAB o be estiguin finançades majoritàriament per una via diferent al conveni/projecte al qual estan adscrits.
 • Tindran igualment consideració d’estructurals aquelles places que no tinguin projecte vinculat o data de finalització, independentment del temps de la seva existència.

Un pensament a “Punt 1. Recuperem els nostres llocs de treball i l’estructuralitat de les places

 1. Retroenllaç: No PAS sense vosaltres |

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.