Arxiu mensual: Maig de 2016

Cagada pastoret…

Els CAU ens vàrem negar a signar el 6è Conveni col·lectiu dels treballadors/es de les universitats públiques catalanes perquè significava un clar retrocés en els drets socials i econòmics de les plantilles i una acceptació tàcita de les retallades.

HuelguitaAmb l’excusa de que la reforma laboral eliminava les clàusules d’ultractivitat dels convenis els sindicats sistèmics es varen afanyar a signar l’actual conveni en contra dels interessos col·lectius (ULTRACTIVITAT: es refereix a què els acords i drets recollits en els convenis col·lectius caducats continuen vigents fins a la signatura d’un nou conveni. El PP ha fet tot el possible per anular aquest Continua llegint

4. Recuperem la solidaritat, l’autoorganització i la mobilització

Una de les nostres millors eines com a treballadores per poder recuperar allò que és nostre és la força col·lectiva que tenim, la solidaritat amb les i els companys. Les xarxes de suport mutu han mostrat la seva potencialitat en diferents lluites com les de l’habitatge, on ha quedat pal·les que quan ens unim tenim prou força per canviar el rumb imatge_largede les coses. Com a treballadores, hem de recuperar la nostra capacitat per unir-nos, organitzar-nos i transformar les coses. Hem de tornar a visualitzar-nos com a subjectes de canvi, igual que ho han fet els i les nostres predecessores de qui hem heretat els drets que ens estan sent espoliats avui. Al llarg de la història, hem vist com només l’organització col·lectiva, la reivindicació i la mobilització poden ajudar a aturar els cops que estem rebent com a treballadores (setmana tràgica, la II república, la vaga del metall dels 70, lluites feministes, etc.), si no ho fem, estem perduts. En aquest sentit, aquesta línia va a treballar per recuperar i teixir xarxes de solidaritat entre les treballadores del PAS, per recuperar la nostra capacitat d’organitzar-nos, de mobilitzar-nos i de resistir davant els acomiadaments i la retallada dels nostres drets. A més de teixir xarxes amb altres col·lectius de treballadores autoorganitzades, dins i fora del col·lectiu del PAS, i amb els i les estudiants en lluita. Aglutinar forces des de tots els espais possibles és la única forma d’aconseguir recuperar la dignitat com a treballadores.

3. Recuperem la democràcia a la Universitat i al Comitè.

Els últims equips de govern de la Universitat han buidat de la seva capacitat de decisió a òrgans que fins ara havien sigut l’espai de debat i de decisió col·lectiva de tota la comunitat universitària, tot i les més que revisables quotes per col·lectiu en aquests o les formes de participació. El claustre, per exemple, s’ha convertit en un òrgan purament 44189informatiu, on les decisions venen ja donades des d’altres espais (equip de govern, consell de govern, etc.). Aquesta mateixa dinàmica es dóna en els espais de negociació laboral, com la delegada del comitè, on s’està perdent espai de negociació davant l´ús com a canal merament de consulta per part de l’equip de govern, o les diverses comissions de treball mixtes entre uns i altres. En aquesta línia, creiem que els òrgans de representació dels i les treballadores tampoc han generat sovint formes de participació i espais de decisió col·lectiva amb la resta dels i les treballadores. Els CAU, com a col·lectiu assembleari que som, creiem imprescindible que totes les persones puguem decidir conjuntament i de forma equitativa sobre els temes que ens afecten. Per aquesta raó, creiem necessari dotar-nos dels mecanismes que ajudin a complir els següents objectius:

a) Transparència i comunicació oberta sobre tot allò que es fa o es planteja, generant nous espais de participació i vies de comunicació entre les treballadores i els seus representants;

b) Apropament dels espais de decisió als centres de treball i als col·lectius afectats, amb major periodicitat d’assemblees pel debat i la presa de decisions;

c) Treballar per la possibilitat de participació i incidència real en la presa de decisions de la universitat, lluitant per recuperar els òrgans de decisió col·lectiva així com millorant els mecanismes de participació en aquests.

2. Recuperem els drets laborals i un conveni just.

En els darrers anys, hem vist com drets com la jornada de les 35h, els ajuts a les matrícules, el nostre salari, etc. patien retallades sense precedents, perdent poder adquisitiu i condicions laborals. Unes retallades que ens hem negat a negociar, perquè ens venen com la única sortida possible davant la crisi econòmica, mentre, per altra banda, es desvien diners cap a entitats privades i fundacions que es lucren a costa de la universitat pública. Unes retallades que, a més, volen que siguin permanents i que 35acceptem a partir del sisè conveni d’universitats, que no hem volgut firmar. Volem lluitar per recuperar el que és nostre: lluitar per un conveni just i equitatiu i unes condicions laborals dignes que compensin el nostre treball (un salari digne pel nostre treball, una formació de qualitat i ajustada a les nostres necessitats, una jornada que ens permeti compaginar vida laboral i familiar, etc.). En aquesta línia, es treballarà per fer propostes lligades a la recuperació de drets laborals i d’unes condicions dignes de treball, que poden anar més enllà de la simple recuperació dels drets anteriors (una veritable conciliació laboral, una carrera professional digne, unes polítiques d’igualtat que frenin les discriminacions i les desigualtats estructurals que hi ha a la universitat, etc.) i de les qüestions purament econòmiques. Som conscients que moltes d’aquestes retallades venen imposades des de l’exterior, però també entenem que la Universitat pot generar mecanismes per compensar aquestes que no ha generat fins ara.

1. Recuperem els nostres llocs de treball i l’estructuralitat de les places.

Moltes de les places que actualment s’estan cobrint per personal temporal, altrament anomenat capítol VI, són places estructurals que la Universitat necessita pel desenvolupament de les seves funcions. Aquest tipus de contractació ha permès a l’equip de govern de torn fer i desfer places al seu gust i abaratir-ne els costos, ja que les persones de Capítol VI tenen limitats molts drets que tenen els capítols I (formació, estructura_organizacionalflexibilitat, ajuts de menjador, etc.) i el seu acomiadament és més barat. Per aquestes persones, aquest tipus de contractes els ha col·locat en una situació de major precarietat, sobretot al no tenir definida una continuïtat en el temps. En els darrers anys, aquesta problemàtica s’ha posat sobre la taula repetides vegades i creiem que és imprescindible seguir treballant perquè no s’eliminin més llocs de treball i perquè es reconeguin els drets de les persones que ocupen aquestes places, així com l’estructuralitat de les mateixes. Aquesta línia va en la direcció de treballar per l’eliminació de la precarietat existent en aquest grup de treballadores, lluitant per l’estructuralitat de les seves places, en contra dels acomiadaments que s’estan donant dins el col·lectiu, i pel reconeixement de les seves tasques, funcions, categories laborals i drets. A més, la reestructuració dels serveis que està plantejant l’equip de govern també posa en risc places de capítol I a l’unificar serveis i duplicar funcions i tasques. Creiem que és imprescindible que ningú se’n vagi al carrer i que les places es mantinguin i es reconegui el valor i la importància de cadascú.

No farem programa

Des de la nostre Secció Sindical volem treballar per desplegar un programa per poder lluitar per recuperar el que és nostre i construir una universitat amb una educació digna, pública i de qualitat.

Ens sembla clau generar formes de democràcia real i efectives obrint espais de participació i autoorganització de les persones. Tothom que ho vulgui podrà trobar el seu espai per debatre i plantejar les seves propostes de canvi. La proposta inicial dels CAU-iac es basa en 4 línies de treball principal. La seva concreció es durà a terme en grups de treball oberts a totes les persones del PAS que vulguin participar-hi. 

  1. Recuperem els nostres llocs de treball i l’estructuralitat de les places.
  2. Recuperem els drets laborals i un conveni just.
  3. Recuperem la democràcia a la universitat i al comitè.
  4. Recuperem la solidaritat, l’autoorganització i la mobilització

cancel-your-meeting

Continua llegint