La nostra prioritat, el Capítol 6!!

El concepte capítol 6 correspon al sector del PAS laboral que es finança amb recursos propis generats des de la mateixa UAB. Des de principis de segle el capítol 6 ha crescut fins a convertir-se en, aproximadament, el 50% del total del PAS laboral (una mica més de 600 persones).

El personal del capítol 6 continua sent el més precaritzat del PAS laboral: la majoria dels seus contractes són “d’obra i servei” (temporals) malgrat que una gran quantitat de places són, de fet, estructurals. En molts casos, les retribucions es troben molt per sota de les exigències del lloc de treball (amb un diferencial econòmic respecte al PAS de capítol 1). L’aplicació del Conveni Col·lectiu, en relació als drets laborals, no queda prou garantida (malgrat els esforços fets des del Comitè d’Empresa per a solucionar-ho).

Autogir C6Malgrat tot, el capítol 6 ha estat un exemple de capacitat auto-organitzativa en la defensa dels seus interessos col·lectius, que hauria de ser una exemple per a totes i tots: la Plataforma de capítol 6.

Actualment, mentre el Comitè d’Empresa arrossega amb la gerència un procés negociatiu que sembla no tenir fi per esgarrapar algunes millores per aquest col·lectiu, la Plataforma està fent un decidit i valent pas per a la presentació d’un Conflicte Col·lectiu que posi límits a la precarietat i estabilitzi els contractes temporals que amaguen estructuralitats reals de la plantilla.

Dins de l’obligació que una secció sindical ha de tenir de prioritzar els més desafavorits del conjunt dels treballadors/es, els CAU-iac ens comprometem a:

 • Lluitar per l’estructuralització de les places de Capítol VI [1].
 • Vetllar perquè la contractació de cada modalitat contractual s’ajusti a la legalitat i al conveni col·lectiu d’universitats.
 • Exigir el reconeixement de les tasques i funcions reals que les persones realitzen en el seu lloc de treball, i l’adequació de les condicions i les categories laborals dels contractes a les mateixes.
 • Vetllar perquè a la RLT (Relació de Llocs de Treball) de la UAB sigui una eina eficaç pel reconeixement de tots els llocs de treball i les seves funcions i tasques, incloses les d’aquest col·lectiu.
 • Treballar pel reconeixement de l’experiència professional del personal de Capítol 6 a l’hora de presentar-se a concursos interns a partir del primer any (en el cas de les treballadores que estan fent carrera de PAS) i el reconeixement com a personal investigador i la valoració d’aquesta via com a un camí d’accés a la carrera acadèmica (a les treballadores que estan fent carrera de PDI).
 • Exigir l’equiparació dels drets del personal de Capítol 6 a la resta de personal de l’estament corresponent.
 • Lluitar contra els acomiadaments i vetllar perquè les persones que estiguin en risc, estiguin informades dels seus drets i comptin amb els agents socials sempre que sigui necessari.
 • Lluitar pel dret a readmissió a la Universitat en cas de que es determini l’acomiadament com a improcedent: en cas de que es determini que no hi ha cap causa per l’acomiadament, ha de ser el o la treballadora qui decideixi si continua a l’empresa o percebre la indemnització corresponent, i no com a l’actual situació que és l’empresa infractora la que tria una de les dues opcions.
 • Garantir la reposició del 100% de les places estructurals de Capítol 6.
 • Garantir que les substitucions es donin en les mateixes condicions que les places substituïdes (salari, horari, etc.), i l’accés a aquestes es donin amb igualtat d’oportunitats i sense discriminació per motius de sexe, ètnia, ideologia, edat, classe o qualsevol altre circumstància.
 • Lluitar contra la precarització de les condicions laborals i dels tipus de contractació (ex. substituir contractes de Capítol VI per convenis de pràctiques).
 • Seguir treballant des de tots els fronts possibles (negociació, eines legals, etc.) per la regularització de la situació laboral de qualsevol col·lectiu i persones treballadores, sobretot de les més precàries.
 • Reconèixer els col·lectius i assemblees de les treballadores autoorganitzades i garantir el treball conjunt.

[1]

 • Es consideraran estructurals aquelles places on la plaça o la persona que les ocupa tenen una continuïtat en el temps igual o superior a tres anys, independentment del tipus de contracte i la seva font de finançament.
 • Tindran el criteri d’estructuralitat aquelles places que són anàlogues o complementàries al Capítol I.
 • Es consideraran estructurals aquelles places amb un finançament 100% UAB o be estiguin finançades majoritàriament per una via diferent al conveni/projecte al qual estan adscrits.
 • Tindran igualment consideració d’estructurals aquelles places que no tinguin projecte vinculat o data de finalització, independentment del temps de la seva existència.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.